header image
 

Kompetencje

 1. Organami Poradni są:
 • Dyrektor
 • Rada Pedagogiczna.
 1. Poradnią kieruje Dyrektor, który w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością poradni oraz określa zakres zadań realizowanych przez pracowników zarówno na terenie poradni jak i poza nią;
 • reprezentuje Poradnię na zewnątrz;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
 1. Rada Pedagogiczna:
 • zatwierdza plany pracy oraz programy rozwoju Poradni;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni;
 • opiniuje organizację pracy oraz projekt planu finansowego Poradni;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni;
 • podejmuje inne uchwały ważne dla funkcjonowania Poradni.