header image
 

Przedmiot działalności

  1. Do zadań Poradni należy:

1.1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.

1.2. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

1.3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

1.4. Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

1.5. Wspomaganie dzieci i młodzieży mających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

1.6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

1.7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom.

1.8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami.

1.9. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

1.10. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.

1.11. Wsparcie merytoryczne nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej.

  1. Poradnia realizuje zadania poprzez:

2.1. diagnozowanie,

2.2. opiniowanie,

2.3. konsultacje,

2.4. terapię,

2.5. prowadzenie grup wsparcia,

2.6. poradnictwo,

2.7. mediacje,

2.8. interwencję kryzysową,

2.9. działalność profilaktyczną,

2.10. działalność informacyjną.

  1. Poradnia wydaje:

3.1. orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

3.2. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

3.3. opinie w sprawach określonych przez przepisy oświatowe;

3.4. informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;

3.5. zaświadczenia związane z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.