header image
 

Status prawny

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15, zwana dalej „Poradnią”, jest placówką publiczną, działającą na podstawie przepisów:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 z późn.zm.).
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 868, 1116 z późn. zm.).
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017, poz. 1743)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635).
 1. Siedziba Poradni mieści się w Warszawie, przy ul. Dzieci Warszawy 42.
 2. Organem prowadzącym Poradnię jest m.st. Warszawa, Dzielnica Ursus.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 4. Poradnia obejmuje swoim działaniem teren m. st. Warszawy w obrębie Dzielnicy Ursus.

Statut dostępny pod adresem: http://poradnia15.pl/statut/