header image
 

Zasady funkcjonowania

  1. Poradnia obejmuje swoim działaniem teren m. st. Warszawy w obrębie Dzielnicy Ursus.
  2. Rejon działania Poradni określa organ prowadzący.
  3. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.
  4. W przypadku dzieci nieuczęszczających do placówek edukacyjnych (poniżej 3 roku życia oraz w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do placówek) Poradnia udziela pomocy według miejsca zamieszkania, tj. z rejonu dzielnicy Ursus.
  5. Poradnia może udzielać także pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom) spoza rejonu swojego działania. Decyzję o objęciu tych osób pomocą podejmuje Dyrektor Poradni.
  6. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.
  7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Poradni zawarto w statucie: http://poradnia15.pl/statut/